Transport av farligt gods

Utbildningar enligt ADR-S

Kurbits & Vildmark utbildar ADR grund, klass 1 och tank.

Förare som transporterar farligt gods ska inneha förarintyg som är utfärdat av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB eller annan behörig myndighet.
Förare som transporterar farligt gods som så kallad värdeberäknad mängd (upp till 1000 poäng) omfattas inte av kravet på förarutbildning. Enligt SRVFS 2004:14 (ADR-S) krävs däremot utbildning i de regler som rör deras arbetsuppgifter och ansvarsområde.
Intyget visar att föraren deltagit i s k ADR-utbildning och genomgått godkänt prov avseende de särskilda krav som måste uppfyllas för transport av farligt gods. Förarintyg krävs när man transporterar farligt gods över värdeberäknad mängd under någon av följande förutsättningar:

  • Fordon med en totalvikt över 3 500 kilo (gäller även under 3 500 kg från januari 2007).
  • Explosiva ämnen och föremål oaktat fordonets totalvikt.
  • Radioaktiva ämnen oaktat fordonets totalvikt.
  • Tankfordon och batterifordon med en sammanlagd volym över 1000 l.
  • Tankcontainrar med en individuell volym över 3000 l.
  • Beroende på vilken behörighet en förare har behov av på sitt ADR-intyg måste föraren välja vilken utbildning han vill gå.

För att erhålla ADR-intyg med behörighet att transportera explosiva ämnen, radioaktiva ämnen och tankar krävs dessutom specialutbildning. ADR-intyget gäller i fem år. Det går att förnya intyget när som helst inom den 12-månadersperiod som föregår intygets utgångsdatum. En påminnelse skickas ut sex månader innan intyget upphör att gälla.
Följande ADR-kurser finns:

Grundkurs, 3 dagar
Grundkurs och tank, 5 dagar
Grundkurs och klass 1, 4 dagar
Grundkurs, klass 1 och klass 7, 5 dagar
Grundkurs, klass 1 och tank, 6 dagar
Grundkurs, klass 1, klass 7 och tank, 6 dagar

När du genomgår en förstagångsutbildning, ingår alltid praktiska övningar.

ADR repetitionsutbildning
Repetitionsutbildningen omfattar beroende på behörighet 2-3 dagar inklusive praktiska övningar.

Övrig utbildning (även kallad 1.3 utbildning)